Adatvédelmi nyilatkozat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Adatkezelés megnevezése: Egészségügyi és szülői nyilatkozat a Kunigunda Központ TLSZ Napközis táborához

 

Adatkezelő megnevezése: Flowers by Amy Kft., székhely: 2151 Fót Temesvári utca 19.

 

Adatkezelő adatkezelési felelősének neve, elérhetősége:

 

Szilágyi Kinga +0630/433-7635,

email: kunigundakozpont@gmail.com

 

Adatkezelés célja: Óvodáskorú és kisiskolás korú gyermekek részére nyári napközis tábor során teljeskörű ellátás biztosítása végett előzetes egészségügyi állapotfelmérés céljából történő adategyeztetés, továbbá az ott készített képfelvételek, illetve kép- és hangfelvételek kapcsán a személyes adatok jogszerű felhasználásának biztosítása.

 

Adatkezelés jogalapja: A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.

Kezelt személyes adatok köre: érintett személy neve, törvényes képviselő neve, lakcím, törvényes képviselő lakcíme, születési idő, TAJ szám, törvényes képviselő telefonszáma, egészségügyi állapotra vonatkozó adatok, az érintett arcképmása, fizikai azonosságra vonatkozó adat

Az adattovábbítás nem történik.

Az adatkezelés időtartama: Hozzájárulás visszavonása esetén azonnal törlésre kerülnek a személyes adatok.

Az adatkezeléssel összefüggésben az adatkezelő adatvédelmi felelősén keresztül:

  • tájékoztatást kérhet az adatkezelésről és hozzáférést kérhet a rá vonatkozóan kezelt adatokhoz,
  • pontatlan adatok esetén helyesbítést vagy a hiányos adatok kiegészítését kérheti,
  • a hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését kérheti,

 

A tájékoztatás iránti és hozzáférésre irányuló kérelmekre az adatkezelő legkésőbb 30 napon belül válaszol.

Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése esetén a módosítani kért adat valóságát az érintettnek alá kell támasztania, és igazolnia kell azt is, hogy valóban az arra jogosult személy kéri az adat módosítását.

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés az általános adatvédelmi rendelet rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli azt, ahogy az adatkezelő szerv a személyes adatait kezeli, akkor célszerű az adatvédelmi tisztviselőt keresni a panaszával. A panasz minden esetben kivizsgálásra kerül.

Ha a panaszára kapott válasz ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogyan az adatkezelő szerv kezeli az adatait, vagy közvetlenül az adatvédelmi hatósághoz kíván fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, 1363 Budapest, Pf.: 9. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).